เงื่อนไขการบริการ

1. ความสัมพันธ์ของคุณกับ Learnnn

1.1 การใช้เว็บไซต์ Learnnn ("เว็บไซต์" หรือ "Learnnn") ของคุณและผลิตภัณฑ์ใด ๆ ช่องทางซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ฟีดข้อมูลและบริการต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้คุณบนหรือจากหรือผ่านทางเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "บริการ") เป็นเรื่อง ข้อกำหนดของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ GlobalRize Learnnn เป็นเจ้าของโดย GlobalRize ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจหลักอยู่ที่ Elzenweg 1A, 8096 RV Oldebroek, Netherlands

1.2 ข้อตกลงทางกฎหมายกับ GlobalRize ประกอบด้วย (ก) ข้อกำหนดในการให้บริการที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ (ข) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Learnnn ( https://prakhampee.learnnn.com/terms/privacy ) และ (C) Learnnn's Community Guidelines ( https://prakhampee.learnnn.com/terms/guidelines ) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด")

1.3 ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ GlobalRize เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณใช้เวลาอ่านอย่างระมัดระวัง

1.4 ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการทั้งหมดรวมถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในบริการ "เนื้อหา" ประกอบด้วยข้อความซอฟต์แวร์สคริปต์ภาพกราฟิกเสียงเพลงวิดีโอชุดค่าผสมภาพและเสียงคุณลักษณะเชิงโต้ตอบและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณสามารถดูได้เข้าถึงผ่านหรือร่วมให้ข้อมูลในบริการ

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ในการใช้บริการคุณต้องยอมรับข้อตกลงก่อน คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง

2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดยเพียงแค่ใช้บริการ คุณเข้าใจและยอมรับว่า GlobalRize จะถือว่าการใช้บริการของคุณเป็นที่ยอมรับข้อกำหนดนี้นับจากนั้นเป็นต้นไป

2.3 คุณไม่สามารถใช้บริการนี้และไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดได้หาก (ก) คุณอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาผูกพันกับ Learnnn หรือ (ข) คุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามหรือถูกห้ามมิชอบจากการรับหรือ ใช้บริการภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการ

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

GlobalRize ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในบางครั้งเช่นเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบหรือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานที่นำเสนอผ่านทางบริการ ข้อกำหนดฉบับแก้ไข ("ข้อกำหนดในการแก้ไข") จะโพสต์ไว้ที่ https://prakhampee.learnnn.com/terms หรือมีอยู่ในบริการ (สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงแก้ไขคุณต้องหยุดใช้บริการ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่มีการโพสต์ข้อกำหนดในการแก้ไขจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการปรับเปลี่ยน

4. บัญชี Learnnn

4.1 ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการคุณจะต้องสร้างบัญชี Learnnn เมื่อสร้างบัญชีคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษารหัสผ่าน Learnnn ไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

4.2 คุณต้องแจ้ง GlobalRize ทันทีหากมีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้งานบัญชี Learnnn โดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณที่คุณตระหนักถึง

4.3 คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Learnnn ของคุณ (ต่อ GlobalRize และอื่น ๆ )

5. ข้อ จำกัด ทั่วไปในการใช้งาน

5.1 GlobalRize ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงและใช้บริการภายใต้เงื่อนไขด่วนดังต่อไปนี้และคุณยอมรับว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนของคุณ:

A. คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์หรือบริการรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาใด ๆ ในสื่อใด ๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GlobalRize เว้นแต่ว่า GlobalRize จะมีวิธีการกระจายดังกล่าวผ่านทางการทำงานที่เสนอโดย บริการ;

B. คุณยินยอมที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ

C. คุณตกลงที่จะไม่ทำ (หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยง) ปิดการใช้งานหรือแทรกแซงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใด ๆ ของบริการหรือคุณลักษณะที่ (i) ป้องกันหรือ จำกัด การใช้หรือคัดลอกเนื้อหาหรือ (ii) บังคับใช้ข้อ จำกัด ในการใช้บริการ หรือเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านทางบริการ

D. คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ต่อไปนี้เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GlobalRize:

ผม. การขายสิทธิ์การเข้าถึงบริการ

ii การขายโฆษณาการสนับสนุนหรือโปรโมชันที่วางไว้ในหรือภายในบริการหรือเนื้อหา;

iii การขายโฆษณาการสนับสนุนหรือการส่งเสริมการขายในหน้าใด ๆ ของบล็อกที่เปิดใช้งานโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่จัดส่งผ่านบริการเว้นแต่วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับจาก Learnnn จะปรากฏในหน้าเดียวกันและมีมูลค่าเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการขายดังกล่าว

การใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องไม่รวมถึง (i) การอัพโหลดเนื้อหาต้นฉบับไป Learnnn, (ii) การรักษาช่องทางเดิมบนเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมองค์กรคริสเตียนและ (iii) การใช้งานใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก GlobalRize on Learningnn in. การเขียน;

F. คุณยินยอมที่จะไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ (และยอมรับว่าจะถือว่ารวมถึงชื่อบัญชี Learnnn);

G. คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการ (รวมถึงข้อคิดเห็นและคุณลักษณะทางอีเมลในเว็บไซต์) เพื่อชักชวนให้ธุรกิจในระหว่างการค้าหรือเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจการค้า

H. คุณยินยอมที่จะไม่เรียกร้องเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าผู้ใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของตน และ

I. คุณยินยอมที่จะไม่เข้าถึงเนื้อหาด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลโดยมิใช่เพื่อการค้าโดยตั้งใจและอนุญาตโดยฟังก์ชันการทำงานปกติของบริการ คุณจะต้องไม่ทำซ้ำทำซ้ำแจกจ่ายแจกจ่ายแสดงจำหน่ายขายอนุญาตหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GlobalRize หรือผู้ให้อนุญาตเนื้อหานั้น ๆ

5.2 คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของชุมชน Learnnn ตลอดเวลาในระหว่างที่คุณใช้บริการ

5.3 GlobalRize ให้สิทธิ์ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาสาธารณะอนุญาตให้ใช้สไปเดอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างดัชนีข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของสาธารณชน แต่ไม่เก็บหรือจัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวไว้ GlobalRize ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อยกเว้นเหล่านี้โดยทั่วไปหรือในบางกรณี

5.4 GlobalRize มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ GlobalRize ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5 เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ต่อเนื่องนี้คุณรับทราบและยอมรับว่า GlobalRize อาจหยุด (ถาวรหรือชั่วคราว) การให้บริการ (หรือคุณลักษณะใด ๆ ภายในบริการ) แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไปตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(และ GlobalRize ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับ) การฝ่าฝืนพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและผลที่ตามมา (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ GlobalRize อาจประสบ) ของใด ๆ การฝ่าฝืนดังกล่าว

5.7 คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนหรือคำเชิญเกี่ยวกับหลักสูตร คุณสามารถเลือกไม่ใช้งานได้โดยใช้ การตั้งค่าการแจ้งเตือน ของบัญชีของคุณ

6. นโยบายเรื่องลิขสิทธิ์

6.1 GlobalRize ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

6.2 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลิขสิทธิ์ของ Learnnn GlobalRize อาจยุติการเข้าถึงบริการของผู้ใช้เมื่อใดก็ได้หากผู้ใช้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

7. เนื้อหา

7.1 ในฐานะเจ้าของบัญชี Learnnn คุณสามารถส่งเนื้อหาได้ คุณเข้าใจว่าเนื้อหาถูกเผยแพร่หรือไม่ GlobalRize ไม่รับประกันความลับใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา

7.2 คุณมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของคุณ แต่คุณต้องให้สิทธิ์การใช้งานที่ จำกัด แก่ GlobalRize และผู้ใช้บริการอื่น ๆ รายละเอียดเหล่านี้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 8 ของข้อกำหนดเหล่านี้ (สิทธิที่คุณได้รับอนุญาต)

7.3 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณเองและผลของการโพสต์หรือเผยแพร่

7.4 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมี (และจะยังคงมีระหว่างการใช้บริการ) ใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสิทธิ์ยินยอมและสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อให้ GlobalRize ใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดย GlobalRize และอื่น ๆ เพื่อใช้เนื้อหาของคุณในลักษณะที่พิจารณาโดยบริการและข้อกำหนดเหล่านี้

7.5 คุณยอมรับว่าการดำเนินการของคุณบนไซต์จะเป็นไปตาม (และคุณยอมรับว่าเนื้อหาของเนื้อหาทั้งหมดของคุณต้องเป็นไปตาม) หลักเกณฑ์ของชุมชน Learnnn ได้ที่ https://prakhampee.learnnn.com/terms/guidelines เป็นครั้งคราว.

7.6 คุณยอมรับว่าเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบริการจะไม่มีเนื้อหาลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์) เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก เจ้าของที่ถูกต้องหรือมีไว้เป็นอย่างอื่นในทางกฎหมายเพื่อโพสต์เนื้อหาที่เป็นปัญหาและให้ใบอนุญาต GlobalRize ตามที่กล่าวถึงในวรรค 8.1 ด้านล่าง

7.8 เมื่อตระหนักถึงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ GlobalRize ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีภาระผูกพัน) ในการตัดสินว่าเนื้อหาสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่และอาจลบเนื้อหาดังกล่าวและ / หรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้ การอัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท

7.9 คุณเข้าใจและรับทราบว่าในการใช้บริการคุณอาจพบกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อคุณ คุณยินยอมที่จะยกเว้นและขอยกเว้นสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเท่าเทียมกันที่คุณมีหรืออาจกระทำต่อ GlobalRize เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

8. Learnnn เนื้อหาบนเว็บไซต์

8.1 ยกเว้นเนื้อหาที่ส่งไปยังบริการโดยคุณเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดในบริการจะเป็นของหรือได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นและเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โดยบุคคลเหล่านี้ เครื่องหมายการค้าหรือบริการของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอัปโหลดหรือโพสต์โดยคุณเป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่ถูกดาวน์โหลดคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายส่งต่อแสดงขายอนุญาตหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ GlobalRize และผู้ใช้สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอย่างชัดแจ้งในและเนื้อหาของตน

9. ลิงก์จาก Learnnn

9.1 บริการอาจรวมถึงการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย GlobalRize GlobalRize ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

9.2 คุณรับทราบและยอมรับว่า GlobalRize ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าวและไม่รับรองโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ บนหรือจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

9.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า GlobalRize ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคุณเนื่องจากความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้หรือจากความเชื่อมั่นใด ๆ ที่คุณวางไว้เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์หรือ การมีอยู่ของโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนหรือมีจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

10. การยุติความสัมพันธ์กับ GlobalRize

10.1 ข้อกำหนดจะมีผลใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยคุณหรือ GlobalRize ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

10.2 หากคุณต้องการยุติข้อตกลงตามกฎหมายกับ GlobalRize คุณสามารถทำได้โดยการปิดบัญชี Learnnn ของคุณ

10.3 GlobalRize อาจยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณได้ตลอดเวลาหาก:

A. คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนด (หรือได้กระทำในลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดนี้) หรือ

B. GlobalRize ต้องทำตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่นในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นหรือกลายเป็นผิดกฎหมาย); หรือ

10.4 GlobalRize อาจยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณหาก:

ก. GlobalRize กำลังจะเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือจากที่คุณใช้บริการ หรือ

B. การให้บริการแก่คุณโดย GlobalRize เป็นความคิดเห็นของ GlobalRize ไม่สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์และในกรณีของ A และ B ในข้อ 10.4 นี้ให้แจ้งอย่างเหมาะสมตามที่ระบุในข้อตกลงดังกล่าว

10.5 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้หมดอายุลงสิทธิทางกฎหมายสิทธิและหนี้สินตามกฎหมายทั้งหมดที่คุณและ GlobalRize ได้รับประโยชน์ถูกบังคับภายใต้บังคับ (หรือที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ) หรือจะแสดงเพื่อดำเนินการต่อ ตลอดจนไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อการเลิกใช้นี้และบทบัญญัติของวรรค 13.5 จะใช้บังคับต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่อไปเรื่อย ๆ

11. การยกเว้นการรับประกัน

11.1 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดจะมีผลกับสิทธิตามกฎหมายที่คุณมีสิทธิ์เป็นผู้บริโภคเสมอและคุณจะไม่ยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นได้ตามสัญญา

11.2 บริการได้รับการ "ตามสภาพ" และ GlobalRize ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ แก่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

11.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GlobalRize ไม่ได้รับรองหรือรับรองว่า:

A. การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

B. การใช้บริการของคุณจะไม่หยุดชะงัก, ทันเวลา, ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด,

C. ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการของท่านจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้และ

D. ว่าข้อบกพร่องในการใช้งานหรือการทำงานของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ให้มากับคุณในฐานะส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

11.4 ไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือข้อตกลงอื่น ๆ (รวมถึงข้อกำหนดโดยนัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพที่พอเพียงสมรรถนะหรือสอดคล้องกับคำอธิบาย) ให้ใช้กับบริการยกเว้นในขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนด

12. ข้อจำกัดความรับผิด

12.1 ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ GlobalRize สำหรับความสูญเสียที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายหรือถูก จำกัด โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

12.2 ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทั้งหมดในวรรค 12.1 ข้างต้น GlobalRize จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับ:

A. การสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากคุณ ซึ่งรวมถึง (i) การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม); (ii) การสูญเสียความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ (iii) การสูญเสียโอกาสใด ๆ หรือ (iv) การสูญหายของข้อมูลที่คุณได้รับ

B. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคุณอันเป็นผลมาจาก:

ผม. ความเชื่อมั่นใด ๆ ที่คุณวางไว้เกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องหรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือจากความสัมพันธ์หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาปรากฏในบริการ

ii การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ GlobalRize อาจดำเนินการกับบริการหรือการหยุดชั่วคราวหรือชั่วคราวในการให้บริการ (หรือคุณสมบัติใด ๆ ภายในบริการ)

iii การลบความเสียหายหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ที่จัดเก็บหรือส่งโดยหรือโดยการใช้บริการของคุณ

iv ความล้มเหลวของคุณในการให้ GlobalRize กับข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง

v. คุณไม่สามารถเก็บรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชี Learnnn ไว้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

12.3 ข้อจำกัดความรับผิดของ GlobalRize ต่อคุณในวรรค 12.2 ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหรือไม่ว่า GlobalRize ได้รับแจ้งหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าวขึ้น

13. ข้อกำหนดทางกฎหมายทั่วไป

13.1 ข้อกำหนดเป็นข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคุณกับ GlobalRize และควบคุมการใช้บริการของคุณ

13.2 คุณยอมรับว่า GlobalRize อาจให้ประกาศต่างๆแก่คุณรวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยทางอีเมลล์จดหมายหรือโพสต์ในบริการ

13.3 คุณยอมรับว่าหาก GlobalRize ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายใด ๆ หรือการแก้ไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนด (หรือ GlobalRize มีผลประโยชน์ตามกฎหมายที่บังคับใช้) จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างเป็นทางการของสิทธิ GlobalRize และ ว่าสิทธิหรือการเยียวยาเหล่านั้นจะยังคงใช้ได้กับ GlobalRize

13.4 หากศาลซึ่งมีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้กำหนดว่าบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดโดยไม่มีผลต่อข้อกำหนดในส่วนที่เหลือ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลบังคับใช้

13.5 ข้อกำหนดและความสัมพันธ์ของคุณกับ GlobalRize ภายใต้ข้อกำหนดจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณและ GlobalRize ตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลเนเธอร์แลนด์เพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ตามคุณยอมรับว่า GlobalRize จะยังคงได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำสั่งห้าม (หรือประเภทอื่น ๆ ของมาตรการทางกฎหมายที่เร่งด่วนอื่น ๆ ) ในเขตอำนาจศาลใด ๆ

13.6 ข้อกำหนดเหล่านี้ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีให้เพื่อความสะดวก หากมีข้อขัดแย้งกับเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคุณยอมรับว่า เวอร์ชันภาษาอังกฤษ จะควบคุม

วันที่: 24 พฤษภาคม 2018